Aktuellt

En månad kvar till HUB2018 – Hubben går av stapeln 13 november

lördag 13 oktober

Välkommen till årets HUB-konferens på Steam hotel!

Ett tret­ti­o­tal ta­la­re dis­ku­te­rar och för­dju­par för­stå­el­se av hur vi kan öka håll­bar­he­ten för ener­gi­sy­ste­met – och alla de­lar som byg­ger upp sy­ste­met i form av kon­kur­rens­kraft, kom­pe­tens­för­sörj­ning, tek­nik­ut­veck­ling och le­dar­skap. Det är fem­te gång­en som HUB-kon­fe­ren­sen ar­ran­ge­ras i Väs­terås och i år be­räk­nas kon­fe­ren­sen ha ca. 400 del­ta­ga­re och mer än 100 oli­ka va­ru­mär­ken på plats.

– Vi är väl­digt stol­ta att ha alla des­sa fina gäs­ter och le­dan­de rös­ter hos oss. De­ras bi­drag till håll­bar­he­ten och re­si­li­en­sen i ener­gi­sy­ste­met är av störs­ta vikt, sä­ger Rasmus Pa­laz­zi, pro­jekt­le­da­re för HUB2018.

Fle­ra av ta­lar­na och del­ta­gar­na är nya be­kant­ska­per på HUB-kon­fe­ren­ser­na. Inte minst årets hu­vud­ta­la­re.

– Både Hå­kan Samu­els­son och Ulla Sand­borgh – och hen­nes fö­re­trä­da­re som ge­ne­ral­di­rek­tör – har vi haft en för­frå­gan hos ti­di­ga­re, men nu pas­sa­de det in i pla­ne­ring, sä­ger Samu­el Ström­gren, verk­sam­hets­le­da­re för ECC.

Anmälan och er mer info sker på HUB2018:s hem­si­da >>>

 

‹ Tillbaka